tennisreglement
1. lescyclus
De lessen worden gegeven door de trainer. De lescycli worden door de trainer vastgesteld.
 
2. lesmogelijkheden
De volgende lesmogelijkheden zijn aanwezig:
senioren: in groepen van twee of vier personen op een buitenbaan;
junioren: in groepen van vier of acht personen op één/twee buitenba(a)nen;
privéles: leerling alleen met trainer in overleg op een buitenbaan;

10 kennismakingslessen voor jeugd (5 t/m 17 jaar), zonder lidmaatschap.
 
3. lesduur
De tijdseenheid voor tennisles is een lesuur. De duur van een heel lesuur bedraagt 50 minuten.
De leerlingen hebben 60 minuten beschikking over de baan. Wanneer groepen niet volledig zijn bezet, behoudt de trainer zich het recht voor om de lessen met vijf minuten in te korten of naar rato te laten betalen.
 
4. lesschema
De datum, de dag en het tijdstip van tennisles wordt door de trainer vastgesteld op basis van gegevens op het inschrijfformulier. Deze worden door de trainer in een lesrooster verwerkt.
De trainer neemt voorafgaande aan de lessen contact met u op over de indeling van de lessen.
In overleg met de trainer kunt u ook een eigen lescyclus opstellen, indien door variabele werktijden geen vaste tijdsafspraken te maken zijn.
 
5. verhindering
a Niet verschijnen, om welke reden dan ook, is voor rekening van de leerling.
b Bij privé-les heeft de leerling het recht een vervanger in zijn/haar plaats te sturen.
c Bij groepsles heeft de leerling niet zonder meer het recht een vervanger in zijn/haar plaats te sturen. Dit ter voorkoming van te grote verschillen in niveau binnen de lesgroep. De trainer beoordeelt dit.
d In geval van verhindering van uw trainer worden de lessen altijd ingehaald of wordt er voor vervanging gezorgd.
 
6. uitvallen van lessen
Indien de trainer constateert dat de lessen door slechte weers- of baanomstandigheden geen doorgang kunnen vinden, treedt de volgende regeling in werking:
Voor 2 vervallen lessen geldt 1 inhaalles, met dien verstande, dat er in een cyclus van 20 lessen ten minste 18 lessen gegeven worden. Bij slecht weer wordt er lesgegeven in de tennishal. In de winterperiode zijn deze binnenbaankosten voor rekening van de leerling.
Bij klassikaal les (meer dan 2 leerlingen) kan de trainer besluiten tot het geven van een theorieles, hetgeen dan als een lesuur wordt aangemerkt.
Voor het winterseizoen geldt dat er geen les gegeven wordt tijdens de herfstvakantie, kerstvakantie en krokus-/voorjaarsvakantie.
Voor het zomerseizoen geldt dat er geen les gegeven op Tweede Paasdag, Koningsdag, Tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag en tijdens de zomervakantie.
Bij slecht weer kan er in de zomerperiode bij beschikbaarheid in de hal getraind worden. 's Zomers zijn hier extra kosten aan verbonden.
 
7. lesindeling
De trainer houdt zich het recht voor om in voorkomende gevallen af te wijken van de gebruikelijke groepsindeling ten aanzien van het aantal deelnemers.
Dit heeft geen invloed op de hoogte van de lesgelden.
 
8. lesbedragen
De lesbedragen, die op het inschrijfformulier en op de site vermeld staan, zullen naar rato berekend worden; d.w.z. bij 8 personen in een groep € 127,- p.p.,
7 personen: € 145,- p.p., 6 personen: € 170,- p.p. Bij minder dan 6 personen ligt het risico bij Tennisschool Deuce en vervalt de naar rato-regeling.
 
9. betaling
Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met het lesgeld. U ontvangt t.z.t. per post een factuur van ons.
 
10. eigen risico
Het nemen van tennislessen is voor eigen risico.
 
11. akkoordverklaring
Indien u op de lessen inschrijft, verklaart u zich automatisch akkoord met het dan geldende tennislesreglement.

tennisles